Toekomstbestendigheid scan

Toekomstbestendigheid scan

Wil je weten hoe toekomstbestendig jouw organisatie of bedijfsonderdeel is? Wij hebben een tool ontwikkeld om dat relatief eenvoudig inzichtelijk te maken. En minstens zo belangrijk, om dat bespreekbaar te maken met je managementteam.

Wanneer van toepassing

Aanleiding voor de scan

Herken je het volgende?

 • Ik heb het idee dat mijn organisatie minder aantrekkelijk aan het worden is voor klanten, medewerkers, businesspartners en stakeholders.
 • De gezondheid van onze organisatie is aan het afnemen, gebaseerd op de ontwikkelingen in onze bedrijfscultuur en financiële resultaten.
 • We besteden veel tijd en aandacht om dagelijks onze klanten tevreden te houden, maar we besteden weinig aandacht aan wat er op ons af gaat komen.
 • De ontwikkelingen in onze omgeving gaan zo snel dat ik me afvraag hoe we ons daarop zouden kunnen voorbereiden.
 • Ik betwijfel of we met onze organisatie een goede koers aan het varen zijn.

Het is belangrijk te weten hoe toekomstbestendig de koers is die je met je organisatie (of onderdeel daarvan) aan het varen bent. Wil je weten waar je nu staat met je organisatie en wat je zou kunnen doen om die toekomstbestendiger te maken? De toekomstbestendigheidscan is juist ontwikkeld met dat doel voor ogen.

Aanpak

Aanpak bij de scan

De toekomstbestendigheidscan voeren we uit in een paar stappen in een doorlooptijd van ca. 4 – 6 weken. Allereerst bepalen we met de opdrachtgever met welke groep mensen hij/zij de toekomstbestendigheid wil bespreken. Vaak zijn dat de leiders in de organisatie, maar het komt ook voor dat daar anderen voor worden gevraagd.

Met die groep plannen we een sessie van een halve dag, waarbij we ingaan op de vraag wat toekomstbestendigheid eigenlijk is en waarbij we terminologie aanreiken om dat met elkaar bespreekbaar te maken. Daar komen vaak al boeiende inzichten uit voort.

Vervolgens vragen we deelnemers om de toekomstbestendigheid van hun organisatie online te beoordelen.

Daarna analyseren wij de resultaten. Die koppelen we met onze eigen bevindingen terug aan de groep in een tweede sessie, in de vorm van een workshop. Deelnemers bespreken de resultaten met elkaar en komen op basis daarvan met voorstellen wat er nodig is om de organisatie aantrekkelijker en gezonder te maken.

Tenslotte debriefen we de scan, waarbij we de bijeenkomsten evalueren en bespreken wat de organisatie zou kunnen doen om de toekomstbestendigheid te versterken.

Waarde/voordeel

Waarde van de scan

Zo af en toe is het goed om te weten hoe je er als organisatie voorstaat op het gebied van toekomstbestendigheid. Gezien de turbulentie waar veel organisaties middenin zitten is die toekomstbestendigheid immers niet vanzelfsprekend. Dan is het wel goed om te weten hoe je er voor staat en met een team na te gaan wat je zou kunnen doen om die toekomstbestendigheid te versterken.

De meerwaarde van de scan is tweeledig. Uit de scan komt een ‘0’-meting op het gebied van toekomstbestendigheid met concrete cijfers over indicatoren voor het vaststellen van de toekomstbestendigheid. Die meting op zichzelf is waardevol vanwege de nieuwe inzichten die daaruit voortkomen.

Wat onze opdrachtgevers vaak als nog waardevoller ervaren, is de bespreking over de resultaten. De scan verschaft management- en leiderschapsteams concrete handvatten om toekomstbestendigheid bespreekbaar te maken, tot gedeelde beelden te komen, met elkaar te komen tot gerichte acties en prioriteiten te stellen om te werken aan versterking van de toekomstbestendigheid.

Review strategisch plan

Review strategisch plan

Mogelijk beschikt je bedrijf of instelling al over strategische plannen voor de komende jaren. Vanuit onze expertise en strategisch raamwerk kunnen we die evalueren, eventuele gaten identificeren, accenten verleggen of meedenken over vervolgstappen.

Wanneer van toepassing

Aanleiding strategische evaluatie

Organisaties benaderen ons regelmatig met de vraag om eens te spiegelen. Vaak uit nieuwsgierigheid om te zien of en in welke mate hun strategische plannen en initiatieven aansluiten op onze theorie en of daar nog gaten in zitten. Soms uit bezorgdheid vanuit het gevoel dat er nog iets aan ontbreekt. Maar ook om te zien hoe de theorie die ze hebben leren kennen uit ons boek toegepast zou kunnen worden op hun eigen organisatie. Feedback vragen is een praktische en laagdrempelige manier om die theorie en ons beter te leren kennen en te begrijpen.

Aanpak

Aanpak strategische evaluatie

Het basismodel dat we hanteren bij de evaluatie is het strategisch raamwerk met tien strategische aandachtsgebieden dat hieronder is weergegeven. De aandachtsgebieden bij elkaar verschaffen een holistisch beeld van je organisatie.

De centrale vraag die we bij een evaluatie beantwoorden is in welke mate deze aandachtsgebieden aan de orde zijn gekomen en welke accenten zijn aangebracht bij het maken van strategische keuzes en bij de gekozen strategische initiatieven. Dat kan aanleiding geven voor het aanpassen van gemaakte keuzes of het wijzigen van prioriteiten bij het uitvoeren van strategische initiatieven.

Waarde/voordeel

Waarde strategische evaluatie

Onze feedback geeft leiders vaak het vertrouwen dat ze goed bezig zijn en wat ze doen ook vanuit actuele managementtheorieën hout snijdt. Daarnaast worden onze suggesties/aanbevelingen erg op prijs gesteld die doorgaans tweeledig zijn:

 • inhoudelijk, waarbij we aandacht vragen voor strategisch belangrijke onderwerpen en/of stakehoders die in de bestaande plannen onderbelicht zijn;
 • procesmatig, waarbij we suggesties doen voor vervolgstappen die zinvol kunnen zijn bij het versterken van de toekomstbestendigheid.

Fit For the Future

Fit For the Future

Wellicht is je organisatie toe aan een herziening van eerder gemaakte strategische keuzes of een nieuw strategisch langetermijn plan. Wij hebben een unieke aanpak voor een strategische review van organisaties om te komen tot de juiste strategische keuzes en initiatieven .

Wanneer van toepassing

Aanleiding Fit For the Future

Het Fit For the Future traject is vooral geschikt bij het uitstippelen van een nieuwe koers voor je organisatie. Als het gevoel bestaat dat er iets nieuws nodig is om de toekomstbestendigheid te verbeteren of als er veel uiteenlopende meningen bestaan over hoe het verder moet, biedt het Fit For the Future traject uitkomst.

Concrete aanleidingen van organisaties met wie we zo’n traject doorlopen hebben waren bijvoorbeeld:

 • de behoefte aan een herijking van de tot dan toe gevoerde strategie;
 • gevoel van onrust over de eigen koers/signalen van stakeholders die bezorgd aan het worden zijn;
 • het vooruitzicht van een alsmaar krimpende markt;
 • het besef dat de organisatie nu wel lekker draait, maar dat innovatie noodzakelijk is om over 3 à 5 jaar nog steeds een goed lopend bedrijf te hebben.
Aanpak

Aanpak Fit For the Future

De aanpak van Fit For the Future is vanuit verschillende invalshoeken uniek. Het is bijvoorbeeld een traject waarbij individueel leren van de deelnemers en collectieve organisatieontwikkeling hand in hand gaan. Deelnemers leren vanuit hedendaagse theorieën opnieuw naar hun organisatie te kijken, waarbij ze met elkaar werken aan een toekomstbestendiger organisatie. Dat komt niet allleen de toekomstbestendigheid van de organisatie ten goede, maar ook die van de individuele deelnemers.

Wat het traject verder uniek maakt is het gebruik van het holistsch strategisch raamwerk en de tools die worden ingezet om de toekomstbestendigheid van een organisatie inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Tijdens het Fit For the Future doorlopen we met een groep leiders uit een organisatie een traject om met elkaar te komen tot verdieping over jullie strategische aandachtsgebieden, strategische keuzes te maken over de bouwstenen die daaraan ten grondslag liggen en nieuwe strategische initiatieven vast te stellen om die keuzes door te voeren. Jullie gaan echt anders kijken naar je organisatie, waar hele waardevolle inzichten en andere strategische keuzes uit voortkomen.

Het traject kent een doorlooptijd van een paar maanden, waarbij deelnemers gemiddeld 1 à 2 dagen per maand actief werken aan het verbeteren van de toekomstbestendigheid van hun organisatie. Dat gebeurt in plenaire sessies, maar parallel daaraan ook in de vorm van tussentijdse opdrachten. Bij de aanvang van de review vormen we een regiegroep om dit proces te begeleiden, goed te laten verlopen en te zorgen dat ook daadwerkelijk besluiten worden genomen over strategische keuzes en initiatieven.

Waarde/voordeel

Waarde Fit For the Future

Fit For the Future resulteert naast hele nieuwe inzichten over de eigen organisatie in verschillende soorten meerwaarde:

 • Strategische keuzes over belangrijke strategische vraagstukken.
 • Helderheid over de te varen koers van de organisatie en de strategische initiatieven die daarvoor uitgevoerd moeten worden.
 • Brede acceptatie/draagvlak om die koers te gaan varen.
 • Vertrouwen bij leiders om toekomstige strategische uitdagingen met elkaar goed aan te kunnen en voortaan zonder externe hulp strategisch te managen.

Toekomstgericht managen

Toekomstgericht managen

Wil je met de leiders van je bedrijf of instelling gezamelijk toekomstgericht gaan managen om als organisatie in de toekomst aantrekkelijk en gezond te blijven? Wij bieden ondersteuning bij het opzetten en implementeren van dat proces en coaching bij de uitvoering daarvan.

Wanneer van toepassing

Aanleiding toekomstgericht managen

Leiders zijn vaak druk met het operationeel managen van hun organisatie. Urgente zaken krijgen vaak voorrang, waarbij vraagstukken die juiste belangrijk zijn voor de toekomst blijven liggen tot jaarlijkse heidagen o.i.d. Juist in dit tijdperk van toenemende turbulentie volstaat dit niet langer. Om strategisch wendbaar en innovatief te blijven is het noodzakelijk dat leiders competenties aanleren om daarvoor te zorgen en systematisch strategisch te gaan managen. Als je het gevoel hebt dat de toekomst uit jullie handen glipt is het zinvol om naast operationeel ook toekomstgericht te gaan managen.

Aanpak

Aanpak toekomstgericht managen

De eerste stap bij het toekomstgericht managen bestaat uit het vormgeven van dit proces in jullie organisatie. Dat behelst onder andere vaststellen welke rollen daarbij geïntroduceerd moeten worden, maar ook welke aanpak daarbij gebruikt gaat worden. Daarnaast bespreken we de aantrekkelijkheid en gezondheid van jullie organisatie en introduceren we terminologie en instrumenten die jullie nodig hebben om met elkaar toekomstgericht te kunnen managen. Tenslotte bieden we nog enige tijd coaching om jullie daarmee op weg te helpen.

Waarde/voordeel

Waarde toekomstgericht managen

De invoering van toekomstgericht managen als separaat proces naast het dagelijkse operationeel managen stelt je organisatie in staat om proactief te werken aan toekomstig succes en adequaat in te spelen op strategische uitdagingen. Het zorgt ervoor dat jullie strategisch wendbaar zijn en de focus richten op de verbeteringen en innovaties die nodig zijn om de organisatie toekomstbestendiger te maken.